קמפוס אור יהודה 03-5356118

קורס דוגמי מי שתייה

מטרות הקורס:

להכשיר ולהסמיך את העוסקים בדגימת מי שתייה.

תנאי קבלה:

12 שנות לימוד.

מבנה והיקף הלימודים:

משך הלימודים כ – 40 שעות אקדמאיות, במשך 5 מפגשים, אחת לשבוע בימי ה', בין השעות 9:00 – 16:15

תוכנית הלימודים:

נושא לימוד

מיקרוביולוגיה-

 1. מבוא למיקרוביולוגיה של מי שתייה.

 2. סוגי המיקרואורגניזמים העלולים להימצא במי שתייה.

פרמטרים כימיים ופיזיקאליים –

 1. מושגי יסוד- מוליכות, אלקליניות, קשיות, מלחים, חומרים אורגאניים, הגבה.

 2. פרמטרים פיזיקו-כימיים: פרמטרים אורגנו-לפטיים ומתכות.

תחלואה –

 1. מחלות ותחלואה העלולים להיות מועברים ע"י מים.

 2. מנגנוני העברה והדבקה.

 3. התפרצויות תחלואה.

חיטוי –

 1. כימיה בסיסית של חיטוי ושיטות חיטוי מקובלות במי שתייה.

 2. תרכובות כלור: כלור חופשי וכלור קשור, כלורדיאוקסיד.

 3. חיטוי באמצעות כלור גז או נוזלי, יעילות חיטוי, דרישות כלור, ציוד הכלרה,

  פונקציה יעילות חיטי CxT.

תקנות  ואכיפה –

 1. תקנות, הנחיות והוראות מחייבות לעניין איכות מי שתייה ותפעול מערכות אספקה.

 2. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תיקון 2000.

 3. תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), תיקון 1991.

 4. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ"ה 1995.

פיקוח על איכות המים המסופקים –

 1. אופן הפיקוח אחר איכות המים המסופקים.

 2. ניתוח  אירועי זיהום מים, דוגמאות לאירועים שהיו.

 3. תופעות חריגות הגורמות לתלונות וטיפול בתלונות.

 4. עקרונות לתכנון וביצוע סקר תברואי וניתוח תוצאותיו.

תכנית דיגום –

 1. עקרונות ודרישות לקביעת תכנית דיגום למי שתייה.

 2. שיקולים בקביעת נקודות דיגום מייצגות לדיגום מיקרוביאלי במערכת אספקה ולמתכות.

ערכות מדידה –

 1. הכרת ערכות לדיגום בשדה, אחזקה וכיול (כלור נותר, עכירות, הגבה.

 2. תרגול שימוש ערכות שדה.

הכרת המעבדה –

סיור במעבדה לאיכות מים.

דיגום תקין -

 1. שיטות דיגום, בידוד, זיהוי והערכת תוצאות.

 2. הסבר תיאורטי לגבי נוהלי הדיגום והסיבות להקפדה על ביצוען.

 3. אביזרי  דיגום, ציוד, שימור דגימות, אחסון, הובלה למעבדה.

 4. תחזוקה שוטפת של ציוד הדיגום.

 5. רישום, זיהוי, ותיעוד בדיקות המועברות למעבדה.

בחינות:

בחינה עיונית.

תעודות:  

תעודה מטעם משרד הבריאות בחסות היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.

 

הקריה האקדמית אונו- היחידה ללימודי תעודה והמשך שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים ואינה מתחייבת להציע את כל הקורסים בכל שנה.